Dit is de privacyverklaring van Stichting de PietenChaos, gevestigd aan Oude Kerkstraat 5, 4761 CH in Zevenbergen. Stichting de PietenChaos is te bereiken via info@pietenchaos.nl.

Samenvatting over de persoonsgegevens
De persoonsgegevens die over jou bij ons bekend zijn, zijn uitsluitend bedoeld om onze dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren. Jouw persoonsgegevens worden niet verkocht, verhuurd, of gratis weggegeven. Ook maken wij geen profielen, en bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Daarnaast kunt u altijd een verzoek indienen – via info@sinterklaasbank.nl – om uw persoonsgegevens te laten verwijderen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensververwerking door Stichting de PietenChaos. Stichting de PietenChaos is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Portretfoto
– Video

Welke bijzondere persoonsgegevens verwerken wij
Stichting de PietenChaos verwerkt de volgende bijzondere persoonsgegevens:
– persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
Stichting de Sinterklaasbank verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te kunnen leveren
– Meer bekendheid aan en inzage in de activiteiten van Stichting de Sinterklaasbank geven
Dit gebeurt door publicatie op sociale media of onze website www.pietenchaos.nl
Publicatie vindt niet plaats zonder dat u hier specifiek toestemming voor hebt gegeven

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting de PietenChaos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Stichting de PietenChaos) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens
Stichting de PietenChaos bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je persoonsgegevens worden verzameld.
– persoonsgegevens uit het contactformulier worden 24 maanden na het eerste contact bewaard
– portretfoto’s, foto’s van bezoeken en video’s worden maximaal 24 maanden bewaard / geplaatst

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting de PietenChaos verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Welke cookies, of vergelijkbare technieken, gebruiken wij
Stichting de PietenChaos gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting de PietenChaos en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pietenchaos.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Stichting de PietenChaos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting de Sinterklaasbank neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u het idee hebt dat jouw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@pietenchaos.nl.